Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A webáruház szolgáltatás általános szerződési feltételei (ÁSZF)

 1.  Az Általános szerződési feltételek hatálya

Az EsoTV Magyarország Kft., 1012 Budapest, Márvány utca 17, (továbbiakban: Szolgáltató) különböző reklámfelületeken meghirdetett elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevőknek (a továbbiakban: Megrendelő) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza. Jelen ÁSZF értelmében Megrendelő minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére a Szolgáltató a jelen honlapon keresztül árut ad el, szolgáltatást teljesít. A Szolgáltatás igénybevételével a Megrendelő vállalja, hogy annak költségeit kifizeti.

A Szolgáltató minden ezen honlapon keresztül forgalmazott kereskedelmi tételének értékesítésére jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, valamint a Megrendelő személyétől. A Megrendelő a Szolgáltató ajánlatának elfogadásával egyidejűleg a jelen Általános Szerződési Feltételeket is elfogadja. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya csak abban az esetben nem vonatkozik a Szolgáltató által a jelen honlapon keresztül kötött szerződésekre, amennyiben azt a Szolgáltató előre, írásban kikötötte.

Jelen Általános Szerződési Feltételek nyilvánosak. A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja, és mindent megtesz annak érdekében, illetve biztosítja azt, hogy Megrendelők ezen feltételeket a Szolgáltatóval létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt megismerjék.

 

 1. Megrendelhető termékek köre

A Szolgáltató kínálatában szereplő, a Megrendelő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre a Szolgáltató honlapján tekinthető meg, míg az egyes termékek specifikációja és ára az adott termékre kattintva érhető el. A termékek specifikációja tartalmazza az adott termék részletes leírását. A Szolgáltató által forgalmazott valamennyi termék magyar nyelvű részletes használati útmutatóval rendelkezik, melyet Szolgáltató a termékről kiállított számlával együtt a termék kiszállításával egyidejűleg bocsát a Megrendelő rendelkezésére.

 1. Megrendelhető termékek vételára

 A termékek vételára minden esetben az adott termék mellett, magyar Forintban feltüntetett pénznemben, bruttó vételár (nettó ár + ÁFA). A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét.

A Szolgáltató fenntartja a Weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a Weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.

 1. Megrendelés menete, a Felek közötti szerződés létrejötte

A Webáruházban történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus vagy telefonos úton történő megrendeléssel lehetséges. A megrendelés és szerződéskötés minden esetben magyar nyelven történik. A megrendelés minden esetben regisztrációhoz kötött. A regisztráció során Megrendelő az alábbi adatokat köteles megadni:

-        név,
-        születési dátum, hely
-        lakcím és számlázási cím,

-        szállítási cím, ha fentiektől eltérő
-        telefonszám,
-        e-mail cím

-        megrendelni kívánt termék darabszáma

-       megrendelni kívánt termék egyéb speciális jellemzői, ammenyiben esedékes (például szín)

A regisztráció során az alábbi adatokat is megkérdezzük, de ezen adatok megadása nem kötelező a regisztrációhoz:

 • családi állapot,
 • gyerekek száma
 • háziállatok

Regisztrálni csak abban az esetben lehetséges, amennyiben hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez.

A fenti, kötelező adatok bármelyikének hiányában a regisztráció sikertelennek minősül és Megrendelő a Szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

Termék megrendelése:

 1. elektronikus megrendelés

A Megrendelő a Szolgáltató weblapján található, az általa megrendelés szándékával kiválasztott terméket a kosárba helyezi, megjelölve ezután az általa megrendelni kívánt darabszámot. A kosár tartalmazza a Megrendelő által kiválasztott termékeket, a termékek darabszámát és bruttó egységárát, külön feltüntve a nettó összeget és fizetendő Áfát. Következő lépés a vásárlás véglegesítése a “Pénztár” ikonra kattintva. A pénztárban  Megrendelőnek lehetősége van számlázási adatokat, szállítási címet, szállítási és fizetési módot választania a felkínált lehetőségekből. Minden módosítás a “Tovább” gombra kattintva végezhető el. Amennyiben az adatokat a Megrendelő a valóságnak és szándékának megfelelőnek találja, úgy a „Rendelés jóváhagyása" ikonra kattintva elküldheti megrendelését a Szolgáltatónak. Amennyiben a Megrendelő az adatokon változtatni kíván, úgy a „Módosítás" ablakra kattintva visszaléphet és a pénztár bármelyik menüpontjában elvégezheti a szükséges módosításokat, javításokat.

A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok Megrendelő által történt ellenőrzését követően, a "Rendelés jóváhaygása" ikonra kattintás Megrendelő által történő megerősítésével, ezáltal a Szolgáltató részére elektronikus úton történt elküldésével, majd a Szolgáltató írásos, elektronikus úton történő rendelés visszaigazolásával jön létre.

Ha a Megrendelő a megrendelőlapot hibásan vagy hiányosan tölti ki, akkor ügyfélszolgálatunk 72 órán belül tájékoztatja Megrendelőt a hiba okáról, és a kitöltési hiba folytán az ajánlati kötöttség létre nem jöttéről. A Szolgáltató a megrendelés, szerződés tényét, létrejöttét, a megrendelés tartalmát a megrendelés elküldését (a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válását) követő 24 órán belül a Megrendelő által megadott email címre történő elektronikus levél küldésével visszaigazolja a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. A Szolgáltató megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a Megrendelő által megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, a szállítás és a fizetés Megrendelő által kiválasztott módját, a termék árát és a szállítási költséget, valamint a Szolgáltató által vállalt várható szállítási határidőt.

A Szolgáltató a Megrendelőt a tudomására jutást követően minden esetben haladéktalanul tájékoztatja, ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, vagy ha nem tudja azt a rendelés visszaigazolásban megadott, várható határidőben leszállítani. Szolgáltató a Megrendelőt a fenti körülményekről legkésőbb az eredeti szállítási határidőig írásban avgy telefonon  tájékoztatja a módosult szállítási határidő megjelölésével, azzal, hogy a Megrendelő ezen Szolgáltatói tájékoztatás megérkezését követő 48 órán belül jelezheti Szolgáltató felé, hogy a szállítást a módosult feltételekkel is elfogadja szerződésszerű teljesítésnek, vagy hogy a megrendeléstől el kíván állni. A felek közötti szerződés létrejöttének időpontja a Szolgáltató megrendelés visszaigazolásának a Megrendelő email címére történő megérkezésének (hozzáférhetővé válásának) időpontja.

A felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató a létrejött szerződéseket  korlátlan ideig ügyfélszolgálatán őrzi.

b) telefonos megrendelés:

A telefonos megrendelés alapdíjas mobiltelefonvonalról történő kapcsolással érhető el a Szolgáltatást igénybevevők (továbbiakban Megrendelő) számára a következő telefonszámokon: 06707070577 vagy 06707070599. A Szolgáltatás igénybevétele során a Megrendelő az alapdíjat a telekommunikációs társaság felé köteles megfizetni, telefonszámlája kiegyenlítésekor.

A Megrendelő a Szolgáltató weblapján található, az általa megrendelés szándékával kiválasztott terméket az ügyfélszolgálati munkatársaknál megrendeli, megjelölve ezzel egyidejűleg az általa megrendelni kívánt darabszámot. A megrendelést megelőzően ügyfélszolgálati munkatársunknál a Megrendelő regisztrál. A regisztráció tartalmazza a Megrendelő által kiválasztott termékeket, a termékek darabszámát, egységárát, a szállítással kapcsolatos költségeket, a Megrendelő által fizetendő végösszeget. A registráció szükséges rovatainak kitöltését követően a megrendelés érvénybe lép.  A megrendelésről a megrendelő saját kérésére elektronikus levélben visszaigazolást kaphat. Amennyiben email értesítést kért és az adatokat a Megrendelő nem találja a valóságnak és szándékának megfelelőnek, úgy a hibát köteles maradéktalanul jelezni ügyfélszolgálati munkatársunknál. Ennek elmulasztása esetén a megrendelés 48 órát követően érvénybe lép. Amennyiben a Megrendelő az adatokon változtatni kíván, úgy 48 órán belül megteheti ezt ügyfélszolgálati munkatársunknál.

A Felek közötti szerződés létrejön a regisztráció érvénybe lépésének időpontjával egyidejűleg. Megrendelő ügyfélszolgálati munkatársunkkal folytatott beszélgetése hangrögzítésre kerül, Szolgáltatónak jogában áll a Megrendelő személyes adatait a rendszerben eltárolni, kezelni.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést törölje. A Szolgáltató megrendelést csak nagykorú, saját, bejelentett magyarországi, lakcímmel, telefonszámmal rendelkező személyektől, továbbá Magyarországon bejegyzett székhellyel (kiszállítási címmel) rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől fogad el. Más nevére szóló megrendelést a Szolgáltató nem fogad el.

 1. Fizetés

A megrendelt terméket a Megrendelő 2 módon egyenlítheti ki:  kifzetheti átutalással vagy utánvéttel.  A Megrendelő az általa megrendelt termék utáni vételárat minden esetben magyar Forintban az áru átvételekor, számla ellenében, készpénzben, egy összegben vagy előre utalással fizeti meg a Szolgáltató megbízásából eljáró szállítónak. A megrendelőlapon feltüntetett és a Szolgáltató által visszaigazolt szállítási díjat a Megrendelő átutalás esetén előre utalással, utánvét esetén pedig esetben az áru átvételekor, számla ellenében, készpénzben, egy összegben fizeti meg a szállítónak.

 

 1. Fizetés átutalással

Átutalási adatok:
Kedvezményezett (Szolgáltató): EsoTV Magyarország Kft.
Bank: CIB Bank Zrt..
Bankszámlaszám: 11100104-12354454-01000003

Közlemény: megrendelés száma

Az átutalásnál különösen figyelni kell rá, hogy a közlemény rovatba a megfelelő számot írjunk! A megrendelés postázása annak ellenértékének beérkezése után kerül kiküldésre.

 

 1. Fizetés utánvéttel

A vásárlás szándékával kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Megrendelő által megadott szállítási címre 10 munkanapon belül szállítja ki.  A megrendelt áruk kiszállítása a Szolgáltató által kiválasztott futárszolgálat illetve szállító társaság igénybevételével történik. A fizetés a futárszolgálat illetve szállító társaság  képviselőjénél történik egy összegben, készpénzben a megrendelés átvételével egyidejűleg.

 1. Szállítás

A vásárlás szándékával kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Megrendelő által megadott szállítási címre 10 munkanapon belül szállítja ki.  A szállítási cím a számlázási címtől eltérhet. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani. A megrendelt áruk kiszállítása a Szolgáltató által kiválasztott futárszolgálat illetve szállító társaság igénybevételével történik.

A házhozszállítás díja:

Érték (Ft)

Posta díja

5%-kal

27%-kal

1-19999

1750

1837,50

2222,50

20000-49999

1795

1884,75

2279,65

 

 

A kiszállítási díj áfája a kiküldött termék áfájaával egyezik meg, tehát, ha cask olyan terméket rendel Megrendelő, aminek 5% az áfája, akkor az ehhez kapcsolódó kiszállítási díj áfája is 5%; míg ha olyat, aminek 27% az áfája, akkor az ehhez kapcsolódó kiszállítási díj áfája is 27%. Abban az esetben ha különböző áfakódú terméket küldünk, akkor a kiszállítási díj áfája mindig a magasabb áfakulccsal egyezik meg. Ha tehát mindkét áfakategóriából rendeltünk, terméket, akkor a kiszállítási díj a magasabb, azaz 27%-os áfával kerül kizsámításra. A házhozszállítás díja a Magyarországon belüli szállítási címre történő, egyszeri kiszállításra érvényes. Ha a megrendelő hibájából nem történik meg az áru átadása (Például a Megrendelő nem tartózkodik otthon, rossz címet ad meg, az áru ellenértékét nem tudja megfizetni), úgy ügyfélszolgálatunkon ismételt kiszállítást kérhet. Amennyiben egy címről, vagy azonos Megrendelőtől két vagy több alkalommal kerül sor sikertelen kézbesítésre, ezen Megrendelőtől, illetve ezen címre a Szolgáltató a továbbiakban csak előre fizetés esetén küld újabb árut, melyről a Szolgáltató a Megrendelőt a megrendelés visszaigazolására irányadó feltételek szerint tájékoztatja.

A Megrendelő köteles a termék csomagolásának sértetlenségét átvételekor ellenőrizni, megfelelő teljesítés esetén a terméket a szállítólevél aláírásával átvenni, elismerve ezzel a teljesítés tényét, helyét és időpontját. Ennek megtörténte esetén a Szolgáltató hiányosságokra vonatkozó kifogást nem fogad el. A Szolgáltató minden esetben megfelelően gondoskodik a csomag megfelelő, szállításra alkalmas csomagolásáról. Amennyiben a Megrendelő átvételkor a csomagon bármilyen látható sérülést tapasztal, jogosult az átvételt megtagadni, mely tényt a megtagadás okának feltüntetésével a szállítólevélen fel kell tüntetni, a Megrendelőnek pedig alá kell írni. A szállítás során keletkezett károkért a szállítót terheli a felelősség, a Szolgáltató és a mindenkori szállító között, külön fennálló szerződés szerint.

 1. A megrendelő elállási joga

A Megrendelőnek 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződések értelmében. A megrendelőnek átvételkor meg kell vizsgálnia az áru épségét. Sérült csomag esetén a Szolgáltatót rövid időn belül értesíteni kell. A Megrendelőnek 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul és sérülésmentesen visszaküldeni. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a megrendelő az árut átvette. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. A Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a megrendelőt terhelik. Elállás esetén Szolgáltató a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült)

A Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5.§ értelmében:

- olyan áru értékesítése esetében, amely a Megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett megrendelésére állítottak elő- (például személyre szabott termék)

- amely termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

      9.  Reklamáció és jótállás

Az esetleges szavatossági/sérülési problémák bejelentése az ügyfélszolgálaton lehetséges, ahol a Szolgáltató rendszeresített jegyzőkönyvben rögzíti a Megrendelő által előadott körülményeket. A reklamáció esetén a Szolgáltató a Megrendelővel egyezteti a termék átvételének helyét és idejét. A Megrendelő a termékkel kapcsolatos szavatossági igényét csak a termék mellé minden esetben mellékelt, a Szolgáltató által kiálított magyar nyelvű használati útmutatóval és a termékről kiállított számlával együtt érvényesítheti. A szavatossági határidő a termék Megrendelő részére történő átadása - jelen esetben a sikeres kézbesítés - napjával kezdődik.

Nem vonatkozik a szavatosság:

 • a nem rendeltetésszerű használatból (kezelési használati útmutatóban írtak), valamint az erőszakos behatásokból eredő károsodásra sérülésekre,
 • ha a terméken a Megrendelő, vagy más, nem a Szolgáltató képviseletében eljáró személy átalakítást, javítást végzett,

A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a termékek használati útmutatójában leírt, jósok által a Megrendelőkkel közölt termékekre vonatkozó kijelentések, tényállítások, tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért. A Megrendelő a megrendelt termékeket saját belátása szerint és saját felelősségére használja fel. 

A szavatosságra a fentieken túl a a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvényben, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2002. évi XXXVI. törvényben, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30) GKM rendeletben, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglaltak az irányadók.

A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Levélcím: 1531 Budapest 126. PF. 66.

Telefonszám: 06-1-877-2509

Email cím:  webshop@eso.tv

 1.  Adatvédelem

A Szolgáltatás igénybe vételével a Megrendelő hozzájárul, hogy a Szolgáltató adatait minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználja direkt marketing célokra (így SMS-beli, elektronikus levélben vagy telefonon keresztül történő megkeresés révén) akár saját, akár kereskedelmi partnerei termékeinek, szolgáltatásainak népszerűsítésére. Az adatok feldolgozását az EsoTV Magyarország Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17) végzi. Adatkezelési nyilvántartási szám:  NAIH-57523/2012.

A Megrendelők az adataik előző pont szerinti felhasználására való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják oly módon, hogy erről írásbeli nyilatkozatot küldenek "Robinson" jeligére az EsoTV Magyarország Kft. részére (1531 Budapest 126. PF. 66.) vagy elektornikus levelet írnak a webshop@eso.tv email címre.

Szolgáltató a Szolgáltatáshoz a hét minden  napján, éjjel-nappal elérhető alapdíjas telefonos közönségszolgálatot biztosít a 06 1 877- 2509 telefonszámon. Az ügyfélszolgálati számon megrendelés nem kezdeményezhető, az csak a Megrendelő kérdéseinek és esetleges panaszainak fogadására szolgál.

11.  Vegyes, záró rendelkezések

A Megrendelő Weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Megrendelő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezi. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak - például internet szolgáltató- felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására.

Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Megrendelők számára elérhetővé tenni.

A Szolgáltató és Megrendelői, szerződéses partnerei között fennálló kapcsolatokban kizárólag a Magyar Köztársaság joga alkalmazandó. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek megpróbálják először tárgyalásos úton, egyeztetéssel megoldani.

Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött jogokból és kötelezettségekből eredő valamennyi jogvitára vonatkozóan - értékhatártól függően – a Pest Megyei Bíróság - rendelkezik kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel, amennyiben kényszerítő törvényi rendelkezés alapján más bíróság hatásköre vagy illetékessége nem áll fenn.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.